პროექტი

მოლიან-ჩალიანის მასივზე მაგისტრალური წყალგამყვანი
2014 წელი

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი

მოლიან-ჩალიანის მასივზე მაგისტრალური წყალგამყვანი არხის I და სხვა რიგის წყალშემკრები კოლექტორების, შიდასამეურნეო არხების და ქსელების რეაბილიტაცია.

შედეგი: დაშრობა 650


 

  
subscribe news