პროექტი

მეკრძელა-კაპროვანის და ლეკიანის დამშრობი კოლექტორე

 2013 წელი

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი

მეკრძელა-კაპროვანის და ლეკიანის დამშრობი კოლექტორების გაწმენდა დანალექებისაგან.
შედეგი: დაშრობა 350 ჰექტარი.