პროექტი

დედაბერა-ნიგვზიანის დამშრობი მ-2 მაგისტრალური არხი

2012 წელი

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტი

დედაბერა-ნიგვზიანის დამშრობი მ-2 მაგისტრალური არხის გაწმენდა-რეაბილიტაცია.

შედეგი: დაშრობა 150 ჰექტარი.