პროექტი

სოფელ განარჯის-მუხურის ტერიტორიაზე არსებული დამშრო


2014 წელი

ზუგდიდის მუნიციპალიტეტი

სოფელ განარჯის-მუხურის ტერიტორიაზე არსებული დამშრობი სისტემის რეაბილიტაცია  (I რიგი)

შედეგი: დაშრობა 260 ჰა.