პროექტი

 ხობის მუნიციპალიტეტის სოფ. საგვიჩაოს მიწების დამშ

2014 წელი

ხობის მუნიციპალიტეტი

ხობის მუნიციპალიტეტის სოფ. საგვიჩაოს მიწების დამშრობი ქსელის რეაბილიტაცია.

შედეგი: დაშრობა 229 ჰა.