პროექტი

 სოფ.ქვემო ქვალონის მიწების დამშრობი სისტემის რეაბ

2014 წელი

ხობის მუნიციპალიტეტი

სოფ.ქვემო ქვალონის მიწების დამშრობი სისტემის რეაბილიტაცია.

შედეგი: დაშრობა 324 ჰა.