პროექტი

 ხობი-ენგურის მასივის დამშრობი სისტემის გდ-8 და გდ
2013 წელი

ზუგდიდის მუნიციპალიტეტი

ხობი-ენგურის მასივის დამშრობი სისტემის გდ-8 და გდ-9 მაგისტრალური არხების, კოლექტორების და წყალშემკრები არხების წმენდა დანალექისაგან და მათზე განთავსებული ჰიდროტექნიკური ნაგებობების რეაბილიტაცია.

შედეგი: დაშრობა 1 600 ჰა.