პროექტი

 აბაშის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული მტკ-1

2012 წელი

აბაშის მუნიციპალიტეტი

აბაშის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული მტკ-1 მაგისტრალური არხის, ცუდღარის კ-1 არხის კოლექტორული და წყალშემკრები არხების წმენდა დანალექებისაგან, მათზე განთავსებული ჰიდროტექნიკური ნაგებობების აღდგენა-რეაბილიტაცია.

შედეგი: დაშრობა 500 ჰა.