პროექტი

 ხობის მუნიციპალიტეტის დამშრობი სისტემის მ-1-11, მ

2012 წელი

ხობის მუნიციპალიტეტი

ხობის მუნიციპალიტეტის დამშრობი სისტემის მ-1-11, მ-1-12, მ-1-12დ მაგისტრალური არხების, კოლექტორების და წყალშემკრები არხების წმენდა დანალექებისაგან და მათზე არსებული ჰიდროტექნიკური ნაგებობების აღდგენა-რეაბილიტაცია.

შედეგი: დაშრობა 1500 ჰა.

  
subscribe news