პროექტი

ქობულეთის მუნიციპალიტეტში ჩოლოქის დასახლებაში მდებ

 2015 წელი

ქობულეთის მუნიციპალიტეტი

ქობულეთის მუნიციპალიტეტში ჩოლოქის დასახლებაში მდებარე სატ.სადგურის ელ. მომარაგება.