პროექტი

„ დებედას არხის სარწყავი სისტემის მაგისტრალური არხ
მარნეულის მუნიციპალიტეტი

„დებედას არხის სარწყავი სისტემის მაგისტრალური არხის I და სხვა რიგის გამანაწილებლების და შიდასამეირნეო ქსელის რეაბილიტაციის, მდინარე დებედაზე უკაშხლო გვერდითი წყალმიმღების სათავე ნაგებობის მოწყობა“

შედეგი: ირიგაცია 475 ჰექტარი.