პროექტი

გამარჯვების სარწყავი სისტემის მაგისტრალურ არხზე ჰი
2014 წელი

მარნეულის მუნიციპალიტეტი

გამარჯვების სარწყავი სისტემის მაგისტრალურ არხზე ჰიდროტექნიკური ნაგებობების კვანძების, სარეგულაციო ფარების და II რიგის გამანაწილებლებზე სათავისების რეაბილიტაცია.

შედეგი: ირიგაცია 1 543 ჰექტარი.