პროექტი

ძველი სადახლოს  მაგ. არხის აღდგენითი სამუშაო
2013 წელი

მარნეულის მუნიციპალიტეტი

ძველი სადახლოს  მაგ. არხის აღდგენითი სამუშაო.

შედეგი: ირიგაცია 350 ჰექტარი.