პროექტი

ზემო სამგორის სარწყავი სისტემის პალდოს სათავე ნაგე
 
2012 წელი

გარდაბნის მუნიციპალიტეტი

ზემო სამგორის სარწყავი სისტემის პალდოს სათავე ნაგებობის მექანიკური ნაწილის და ამწე მექანიზმების, შენობების აღდგენითი სამუშაო და ზემო სამგორის სარწყავი სისტემის ზემო და ქვემო მაგისტრალურ არხებზე სარეგულაციო ფარების და ცალკეული ჰიდროტექნიკური ნაგებობების კვანძების აღდგენითი სამუშაოები.