პროექტი

ზემო ალაზნის სარწყავი სისტემის გ-39-3 მეორე რიგისგ

ზემო ალაზნის სარწყავი სისტემის გ-39-3 მეორე რიგის გამანაწილებლის (სოფ.კოღოთო) სადაწნეო მილსადენის დაზიანებული მონაკვეთის აღდგენა.

შედეგი:წყალუზრუნველყოფილი ფართობი 250 ჰექტარი