პროექტი

ლაგოდეხის მაგისტრალური არხის პკ10+59-დან პკ29+94-მ

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტი

ლაგოდეხის მაგისტრალური არხის პკ10+59-დან პკ29+94-მდე მონაკვეთის რეაბილიტაცია (IIIეტაპი). 

შედეგი:წყალუზრუნველყოფილი ფართობი 210 ჰექტარი