პროექტი

ზემო ალაზნის სარწყავი სისტემის მაგისტრალური არხის

ახმეტის მუნიციპალიტეტი

ზემო ალაზნის სარწყავი სისტემის მაგისტრალური არხის მონაკვეთების პკ113+64-პკ117+13 და პკ118+79-პკ122+76 აღდგენა-რეაბილიტაცია,პკ40+30.3 და პკ51+17.83-ზე საცალფეხო ხიდების მოწყობა და სოფლების საკობიანო,ბაყილოვანი და მატანის მონაკვეთებზე არსებულ გზაგამტარებთან(პკ34+57;პკ58+49;პკ113+64;პკ125+46) არხზე გასატარებელი ფილტრაციის საწინააღმდეგო ღონისძიებები 

subscribe news