პროექტი

ზემო ალაზნის სარწყავი სისტემის გ-82-ზე I რიგის გამ

ზემო ალაზნის სარწყავი სისტემის გ-82-ზე I რიგის გამანაწილებლის დახურული მილსადენის აღდგენა პკ11+00-დან პკ15+02-მდე