პროექტი

შაქშაქეთის დიუკერის მილსადენის მარჯვენა ძაფის ავარ

ქარელის მუნიციპალიტეტი

შაქშაქეთის დიუკერის მილსადენის მარჯვენა ძაფის ავარიული მონაკვეთის(პკ01+65-დან პკ3+95-მდე) და დიუკერის შესასვლელი სათავისის აღდგენა-რეაბილიტაცია