პროექტი

 ლომთაგორის მაგ. სარწყავი არხის(პკ0+00 პკ122+44) ა

მარნეულის მუნიციპალიტეტი

ლომთაგორის მაგისტრალური სარწყავი არხის(პკ0+00 პკ122+44) აღდგენა-რეაბილიტაცია

შედეგი:წყალუზრუნველყოფილი ფართობი 350 ჰექტარი