პროექტი

სალთვისის სარწყავი სისტემის გ-2 (პკ40+00 პკ54+47 დ

გორის მუნიციპალიტეტი

სალთვისის სარწყავი სისტემის გ-2 (პკ40+00 პკ54+47 და პკ88+89პკ97+08.5), გ-2-1, გ-2-2, გ2-5, გ-2-6 და გ-2-9 გამანაწილებლების რეაბილიტაცია (I ეტაპი)

შედეგი: წყალუზრუნველყოფილი ფართობი 2010 ჰექტარი