პროექტი

ხრამ არხის რეაბილიტაცია
ხრამ არხის სარწყავი სისტემის მაგისტრალური არხის დაზიანებული მონაკვეთის (პკ114+10-დან პკ 117+80-მდე) აღდგენა-რეაბილიტაცია