პროექტი

ილტოს, ქვემო ალაზნის და ნაურდლის სარწყავი სისტემებ
ილტოს, ქვემო ალაზნის და ნაურდლის სარწყავი სისტემების კაპიტალური სათავე ნაგებობების რეაბილიტაცია