პროექტი

ანჯელის მასივის დამშრობი სისტემების რეაბილიტაცია
აბაშის მუნიციპალიტეტი

ანჯელის მასივის დამშრობი სისტემების რეაბილიტაცია

მიღებული შედეგი: დამშრალი ფართობი 500 ჰექტარი.