პროექტი

ქობულეთის დამშრობი სისტემის საუბნო სახლის გარე კომ

ქობულეთის მუნიციპალიტეტი

ქობულეთის დამშრობი სისტემის საუბნო სახლის გარე კომუნიკაციები (წყალმომარაგება, ელმომარაგება, გაზმომარაგება და სხვა)