პროექტი

მერეკრძელა-კაპროვანის (შეკვეთილის) მასივის დამშრობ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი

მერეკრძელა-კაპროვანის (შეკვეთილის) მასივის დამშრობის სისტემის მაგისტრალური წყალგამყვანი არხების და მათზე არსებული ჰიდროტექნიკური ნაგებობის აღდგენა-რეაბილიტაცია (I ეტაპი)

მიღებული შედეგი:  ჭარბი წყლის მოცილება 640 ჰექტარი.