პროექტი

ჭალა-ორღულის არხის სარწყავი სისტემის სათავე ნაგებო
საჩხერის მუნიციპალიტეტი

ჭალა-ორღულის არხის სარწყავი სისტემის სათავე ნაგებობისა და მაგისტრალური არხის რეაბილიტაცია (II რიგი)
subscribe news