პროექტი

ქვემო ალაზნის სარწყავი სისტემის ვაქირის გამანაწილე
გურჯაანის მუნიციპალიტეტი

ქვემო ალაზნის სარწყავი სისტემის ვაქირის გამანაწილებელი სარწყავი არხების და სადრენაჟე საკოლექტორო ქსელის კ-24(დამშრობი)და კ-25( წყალსაგდები) წმენდა ნალექისაგან და კომპლექსური რეაბილიტაცია 
subscribe news