პროექტი

ქვემო ალაზნის სარწყავი სისტემის მაგისტრალური არხის
გურჯაანის მუნიციპალიტეტი

ქვემო ალაზნის სარწყავი სისტემის მაგისტრალური არხის და ჰიდროტექნიკური ნაგებობების აღდგენა-რეაბილიტაცია პკ 396+21-დან პკ 910+20-მდე (II ეტაპი)

მიღებული შედეგი: წყალუზრუნველყოფის გაუმჯობესება 9500 ჰექტარი.