პროექტი

სოფელ ვეჯინის სასოფლო - სამეურნეო ფართობებში გამავ
გურჯაანის მუნიციპალიტეტი

სოფელ ვეჯინის სასოფლო - სამეურნეო ფართობებში გამავალი კ-16 კოლექტორის ბოლო მონაკვეთში არსებული დაზიანებული მილხიდის ნაცვლად, ახალი მონოლითური რკინაბეტონის მილხიდის მოწყობა, კვეთით 4.0x2.0მ-ზე