პროექტი

მარნეულის და გარდაბნის მუნიციპალიტეტებში სარწყავი
გარდაბნის მუნიციპალიტეტი

მარნეულის და გარდაბნის მუნიციპალიტეტებში სარწყავი სისტემების გვერდითი წყალაღების სათავე ნაგებობების, წყალგამანაწილებელი კვანძების მოწყობის და შემტბორავი ნაგებობების რეაბილიტაცია