პროექტი

 თეძამი N2 სატუმბო სადგურის ფუნქციონირების უზრუნვე
კასპის მუნიციპალიტეტი

თეძამი N2 სატუმბო სადგურის ფუნქციონირების უზრუნველყოფის მიზნით განსახორციელებელი ღონისძიებები