პროექტი

სამთაწყაროს მექანიკური მორწყვის სისტემის რეაბილიტა
დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტი

სამთაწყაროს მექანიკური მორწყვის სისტემის რეაბილიტაცია I ეტაპი (სადაწნეო მილსადენი და საექსპლუატაციო გზა)
subscribe news