პროექტი

ქ. ფოთთან მდ. რიონის სარეგულაციო ჰიდროკვანძის სარე

ფოთის მუნიციპალიტეტი

ქ. ფოთთან მდ. რიონის სარეგულაციო ჰიდროკვანძის სარეაბილიტაციო სამუშაოები